audiobook
Виховання - це вплив на серце тих, кого ми виховуємо.

Інформація з досвіду роботи завідуючої ДНЗ «Теремок»

Горобець Т.В.

 

 

Контроль організації харчування

дітей у дошкільному навчальному закладі

 

З огляду на те, що одним із основних завдань колективу до­шкільного навчального закладу є охорона життя і здоров'я дітей, надзвичайно важливим є питання забезпечення дітей якісним і зба­лансованим харчуванням.

Згідно з частиною другою статті 35 Закону України «Про до­шкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ організація та відпо­відальність за харчування дітей у державних і комунальних до­шкільних навчальних закладах покладаються на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, районні державні адміністрації та під­порядковані їм органи управління, у сфері управління яких пере­бувають дошкільні навчальні заклади, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкіль­ні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування, а також на керівників дошкільних навчальних закладів.

Одним із основних нормативно-правових документів, які регла­ментують порядок організації харчування дітей у дошкільних на­вчальних закладах, є Інструкція з організації харчування дітей у до­шкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 №202/165, виконання вимог якої є обов'язковим для працівників дошкільних навчальних закладів.

Кожен керівник дошкільного навчального закладу повинен по­стійно здійснювати контроль організації харчування дітей [далі — контроль), оскільки це невід'ємна частина його посадових обов'язків. Керівник дошкільного навчального закладу має охопити своєю ува­гою всі питання організації харчування дітей. Тому першочергово йому слід структурувати свою діяльність у даному напрямі контролю, щоб легко орієнтуватися в усіх процесах, діяти планомірно або ж опе­ративно реагувати на нові завдання.   Отож ми визначили для себе такі важливі структурні орієнтири у здійсненні контролю, як:

v    види контролю;

v    об'єкт і предмет контролю;

v    порядок фіксації результатів контролю.

v     

Види контролю

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спор­ту України «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 23.05.2012 № 1/9-396 органи управління освітою вивчають стан організації харчуван­ня у дошкільних навчальних закладах:

v    під час проведення державної атестації дошкільного навчального закладу (дає можливість комплексно вивчити стан організації харчування в дошкільному навчальному закладі, проводиться не менше одного разу на 10 років, тривалість вивчення може тривати від 3 до 10 днів];

v    під час тематичного вивчення (дає можливість скласти уяв­лення про стан роботи в ряді дошкільних навчальних закладів, три­валість вивчення може продовжуватися 3-5 днів);

v    під час вибіркових перевірок (дає можливість детально ви­вчити одне з питань організації харчування (наприклад: виконання норм харчування, виховання культурно-гігієнічних навичок тощо); тривалість від декількох годин до 3 днів);

v    під час оперативного контролю (дає можливість перевірити питання організації харчування дітей, попередити можливі негатив­ні наслідки; тривалість від декількох годин до 1 дня).

Відповідно й керівник дошкільного навчального закладу має вивчати як загальний стан, так і окремі питання організації харчу­вання дітей. Від того, наскільки детально і широко необхідно ви­вчити питання, залежить і вид контролю. Так, контроль може бути:

v    оперативним;

v    вибірковим;

v    тематичним;

v    комплексним.

Ми проводимо оперативний контроль, коли виникає потреба розв'язати нагальні питання щодо поліпшення умов харчування ді­тей, попередження можливих негативних наслідків.

Зміст вибіркового контролю визначаємо відповідно до річ­ного плану контролю і виробничої необхідності. Вибірковий контроль дає змогу запобігти можливим надзвичай­ним ситуаціям та забезпечити системність у роботі дошкільного на­вчального закладу.

Тематичний контроль присвячений вивченню певного окремо­го питання організації харчування дітей. Зазвичай під час тематич­ного контролю ми вивчаємо:

v    ефективність діяльності ради з харчування;

v    виконання норм харчування;

v    ведення ділової документації з організації харчування;

v    доцільність методів і прийомів, які використовують вихо­вателі під час прийому їжі дітьми;

v    ефективність співпраці вихователів та медичних працівни­ків з помічниками вихователів, батьками щодо організації харчування;

v    рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей.

Комплексний контроль передбачає вивчення всіх питань ор­ганізації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі. Такий контроль ми проводимо, як правило, під час підготовки до­шкільного навчального закладу до державної атестації та інших ґрунтовних планових перевірок.

Об'єкт і предмет контролю

Під час організації харчування дітей керівник дошкільного на­вчального закладу має щоденно контролювати різні питання, визначе­ні Інструкцією. З огляду на те, що об'єкт контролю — це те, що підлягає контролю, а предмет контролю — це набір питань і критеріїв, ми, ке­руючись Інструкцією, визначили, що головними об'єктами контролю є:

·        харчоблок;

·        комора;

·        медичний кабінет;

·        групові приміщення.

Предмет контролю — набір питань і критеріїв — також визна­чено в Інструкції.

Харчоблок у процесі організації харчування дітей перевіряємо найчастіше, адже у його приміщеннях обробляють продукти харчу­вання і готують страви.

Основними питаннями, які вивчаємо під час контролю на харчоблоці, є:

·        санітарно-гігієнічний стан;

·        використання устаткування та інвентарю;

·        поточність виробничого процесу;

·        технологія приготування страв;

·        обробка сирих і готових продуктів;

·        фактична кількість відходів продуктів харчування і продо­вольчої сировини;

·        зняття проб готових страв;

·        видача готових страв;

Склад комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини затверджує на початку навчального року керівник дошкільного навчального закладу. До її складу зазвичай входять комірник (завідувач господарства), кухар (або особа, призначена наказом керівника відповідальною за приймання продуктів харчування і продовольчої сировини), та медичний працівник

відбір та зберігання добових проб кожної страви раціону;

• ведення Зошита обліку відходів.

Відповідно до норм Інструкції на харчоблоці поруч із вікном вида­чі їжі обов'язково мають бути вивішені графік видачі їжі та денне меню із зазначенням виходу кожної страви, а також таблиці, у яких вказано об'єми порцій, що мають отримати діти кожної з вікових груп. Тож ке­рівник дошкільного навчального закладу також контролює ці питання.

Окрім того, контролю на харчоблоці підлягають такі питання організації харчування, як:

·        дотримання персоналом правил особистої гігієни;

·        ведення Журналу здоров'я працівників харчоблоку;

·        дотримання температурного режиму під час зберігання про­дуктів харчування і продовольчої сировини;

·        наявність інструкцій щодо миття кухонного посуду, інвен­тарю та обладнання.

Суворе дотримання санітарних норм і правил зберігання про­дуктів харчування і продовольчої сировини у коморі — це одна з го­ловних гарантій безпечності харчування дітей у дошкільному на­вчальному закладі.

Інструкцією передбачено, що комірник (завідувач господарства] повинен контролювати умови доставки продуктів харчування і про­довольчої сировини до дошкільного навчального закладу, відповіда­ти за якість та асортимент продуктів харчування і продовольчої сиро­вини, за додержання вимог санітарного законодавства щодо їх зберігання. Також комірник веде Книгу складського обліку, складає заявку на продукти.

Продукти харчування і продоволь­чу сировину до дошкільного навчально­го закладу приймає комісія з бракеражу лише за наявності супровідних докумен­тів, що підтверджують походження, без­печність і якість продуктів харчування і продовольчої сировини. Су­провідні документи повинні засвідчувати ґатунок, категорію, дату виготовлення, термін реалізації, умови зберігання (для продуктів, що швидко псуються, термін реалізації і час виготовлення познача­ють у годинах].

Окрім того, враховуючи вимоги Інструкції, у коморі ми контро­люємо питання щодо:

·        приймання, зберігання та видачі продуктів харчування і про­довольчої сировини;

·        приймання, зберігання тари;

·        термінів реалізації продуктів харчування і продовольчої сировини;

·        обліку продуктів харчування і продовольчої сировини;

·        ведення Книги складського обліку.

Під час контролю у медичному кабінеті ми перевіряємо ведення медичними працівниками ділової документації з питань організації харчування дітей. Адже відповідно до своїх посадових обов'язків сестра медична з дієтичного харчування (за її відсутності — інший медичний працівник] є відповідальною за організацію харчування дітей у до­шкільному навчальному закладі. До її посадових обов'язків належить також контроль діяльності працівників, які організовують харчування дітей (кухарі, помічники вихователів), та дотримання ними Інструкції.

Водночас із виконанням функцій контролю медичний працівник:

·        веде ділову документацію з харчування (Журнал обліку ви­конання норм харчування, Журнал бракеражу готової про­дукції, Журнал бракеражу сирої продукції, Журнал здоров'я працівників харчоблоку);

·        аналізує виконання норм харчування, здійснює корекцію раціону;

·        проводить розрахунок основних інгредієнтів їжі (білків, жирів і вуглеводів] у раціонах харчування при невиконанні норм харчування до кінця місяця;

·        складає примірне двотижневе меню, картотеку страв, меню-вимогу на видачу продуктів харчування;

·        проводить заняття з гігієни харчування та основ дитячого дієтичного харчування.

Окрему увагу ми приділяємо контролю організації харчування дітей у групових приміщеннях. Під контроль підпадають, зокрема, питання щодо:

·        дотримання режиму харчування дітей; сервіровки столів; дотримання графіка видачі їжі;

·        відповідності об'єму страв, виданих дітям, встановленим нормам;

·        умов харчування дітей; культури харчування дітей; обсягу відходів їжі.

Оскільки у групових приміщеннях повинні бути вивішені та­блиці, у яких вказано об'єм порцій, що мають отримати діти кож­ної з вікових груп, то, відповідно, питання наявності і правильності оформлення таких таблиць також підлягає контролю.

Окрім того, керівник дошкільного навчального закладу має звер­тати увагу у групах на те, як реагують діти на подані їм страви, чи вда­ються вихователі до методів заохочення дітей споживати їжу тощо.

Порядок фіксації результатів контролю

Аби під час контролю організації харчування дітей систематич­но і послідовно перевіряти визначені питання, ми використовуємо форми актів перевірки, які розробили та затвердили на засіданні ради з харчування.. Також корисними є картки аналізу різних аспектів контролю організації харчування дітей.

За допомогою цих форм ми маємо змогу оперативно здійсню­вати всеохопний контроль організації харчування дітей у дошкіль­ному навчальному закладі. Зафіксувавши виявлені недоліки, нада­ємо рекомендації щодо їх усунення, визначаємо строки виконання та відповідальних осіб.

Часто підсумки контролю (зазвичай тематичного) ми оформ­люємо у вигляді аналітичної довідки, яку заслуховуємо на вироб­ничій нараді, під час засідання педагогічної ради тощо.

Підсумки контролю обов'язково враховуємо під час видання на­казів про стан харчування дітей за квартал (рік).

Дієвий систематичний контроль дає нам змогу постійно вдо­сконалювати систему роботи з організації харчування дітей у нашо­му дошкільному навчальному закладі.

18:59
ОбновитьСмайлыУправление мини-чатом
НАШ-ЧАТ